دستور هفتاد و پنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم
صورتجلسه سی و پنجم هیات مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز
صورتجلسه سی وچهارم هیات مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز
صورت جلسه سی ام هیئت مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز
صورتجلسه بیست و نهم هیئت مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز
صورتجلسه بیست و هشتم هیئت مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز