رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه هیات مدیره مطرح کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز به معنای واقعی کانون مادر خواهد بود
دستور نود و ششمین جلسه فوق العاده هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم
دستور نود و پنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم
در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ هیات مدیره دوره سی و دوم،دکتر بهنام حبیب زاده مومن به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شد.
دستور نود و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم
در جلسه مورخ۱۴۰۲/۹/۱۵هیات مدیره دوره سی و دوم دکتر فرشيد فرحناکیان به عنوان دبیر کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند.
در جلسه مورخ۱۴۰۲/۹/۱۵هیات مدیره دوره سی و دوم دکتر حسن صفادوست و دکتر غلامرضا امینی به عنوان بازرسان کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند.
در جلسه مورخ۱۴۰۲/۹/۱۵هیات مدیره دوره سی و دوم دکتر وحید قاسمی عهد و دکتر علی صدری خانلو به عنوان نواب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند.
دستور نود و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم
قابل توجه وکلا و کارآموزان محترم
دستورنودمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم
دستور هشتادونهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم